Menu

Statut

Statut
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju regionu „Dolina Gubra” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby działające dobrowolnie i niezarobkowo na rzecz rozwoju i promocji lokalnej społeczności. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Dolina Gubra”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Studzieniec.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

§ 6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu;
2. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, gospodarczej i społecznej mieszkańców w tym wspieranie pozarolniczych form zarobkowania;
3. rozwój turystyki i poprawa wizerunku regionu;
4. rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
5. ekologia i ochrona zwierząt;
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez edukację i wychowanie;
8. działalność wspomagającą integrację i rozwój społeczności lokalnych;
9. promocja i organizacja wolontariatu;
10. działalności na rzecz osób starszych oraz osób niepełnosprawnych;
11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
12. ochrona i promocja zdrowia w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. wspomaganie i promowanie kreatywności i innowacji w środowisku lokalnym;
14. wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konkursów, konferencji;
2. prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnych w tym portali internetowych;
3. budowanie świadomości ekologicznej;
4. organizowanie czynów i akcji społecznych;
5. budowa ścieżek rowerowych, wodnych i edukacyjno-przyrodniczych;
6. rozwój infrastruktury turystycznej wraz z usługami towarzyszącymi;
7. promowanie regionu, krajoznawstwo;
8. wydawanie broszur, ulotek i innych publikacji;
9. wspieranie, organizację i prowadzenie świetlic wiejskich;
10. organizację imprez integracyjnych, kulturalnych, artystycznych w tym promujące walory turystyczne i dziedzictwo kulturowe regionu;
11. inicjowanie wydarzeń rekreacyjno – sportowych i innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców środowiska wiejskiego;
12. organizacja wypoczynku i atrakcji dla dzieci i młodzieży;
13. wspieranie działalności zespołów artystycznych;
14. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji;
15. współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, osobami, wspólnotami w kraju i zagranicą, które chcą wspierać realizacje celów statutowych stowarzyszenia;
16. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
17. zakup pomocy naukowych, usług szkoleniowych, sprzętu oraz nagród rzeczowych wspomagających rozwój zainteresowań i uzdolnień w środowisku lokalnym.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację zgodną z uchwałą Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania propozycji i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 11
Kadencja władz. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 12
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 13
Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

§ 14
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 15
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
• z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów i są prawomocne przy obecności przynajmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Głosowanie jest jawne.

§ 16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd

§ 17
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, wiceprezesów i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 18
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków,

Komisja rewizyjna

§ 19
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
• pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu;
• łączyć członkostwa z pełnieniem funkcji w Zarządzie;
• być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
• otrzymywać z tytułu członkowstwa w Komisji Rewizyjnej zwrotów uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Majątek i fundusze

§ 21
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. darowizn (pieniężne i dary rzeczowe), spadków, zapisów, sponsoringu,
3. dotacji i ofiarności publicznej;
4. środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym z uwzględnieniem rezerwy kasowej w kasie (tzw. „pogotowie kasowe”) zgodnie z potrzebami stowarzyszenia;
5. stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd;
7. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Postanowienia końcowe

§ 22
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów i są prawomocne przy obecności przynajmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Głosowanie jest jawne.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 31.05.2015r.